ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

ZŠ Zlín, Křiby 4788 - pár slov o naší škole
 

Zapisujeme děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

 
Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:
 
1.  REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz

V době od 1. 3. 2024 do 3. 4. 2024 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu a dítě do dané školy online zaregistrují. Systém dítěti vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

 
2.  REGISTRACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS

Zákonní zástupci se v registračním systému zaregistrují na vybraný čas, ve kterém se v den zápisu dostaví na základní školu.

 
3.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 5. 4. 2024 13:00 – 18:00 hod. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pas u cizinců.
Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.

Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne ve škole „vlastní“ zápis. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

 
4.  ROZHODOVÁNÍ

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitel školy rozhodne podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín je ředitelem školy stanoven na středu 10. 4. 2024 od 14:30 do 15:00 hodin.

 
5.  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Škola zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této škole přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 
Odklad plnění povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí svou žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (formulář zde). Vzhledem k tomu, že objednací termíny  ve školských poradenských zařízeních jsou dlouhé, zajistěte si vyšetření včas. Doporučujeme přinést potřebné dokumenty s sebou v den zápisu 5. 4. 2024. O odkladu povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, která je podána nejpozději do 30. 4. 2024.