Klub rodičů

Výbor Klubu rodičů při ZŠ Zlín, Křiby 4788

Předseda Mgr. Michaela Navrátilová
Místopředseda Jana Šimková
Hospodář Lenka Smolová
Jednatel Monika Kašná
Člen Dušan Vidlička
Dozorčí komise - předseda Petr Hromek
Dozorčí komise - člen Petra Pelíšková
Dozorčí komise - člen Jaroslav Pavlík

Shromáždění třídních důvěrníků 2017/2018Rozpočet Klubu rodičů na šk. rok 2015/2016

Příjmy ve šk. roce 2015/2016
Příspěvky rodičů 125000,-
Sběr papíru 66000,-
Výtěžek ze školního večírku 20000,-
Zůstatek ze šk. roku 2014/2015 2000,-
CELKEM PŘÍJMY 213000,-
 
Název akce - výdaje
Odměny žákům za soutěže, za sběr a za prospěch - I. a II. stupeň 41200,-
Spoluúč. na projektech školy - UNESCO, Den Změ, , Týden zdraví,
spolupráce s DD s SP ZŠ Lazy, Kamarádi, Kamarádi přes hranice, Zdravé zuby
18800,-
Sportovní den, sportovní aktivity žáků, startovné na soutěžě 14500,-
Přísp. na dopravu žáků na šk. akce - LVZ 7000,-
Muzikoterapie 3000,-
Prevence sociálně patologických jevů žáků I. a II. stupně, adaptační pobyt žáků 6.roč. 15000,-
Vánoční tvoření, vánoční besídka a karneval v ŠD 7500,-
Školička nanečisto pro MŠ, Zápis do I. tříd, Pasování prváků na čtenáře 4000,-
Školní knihovna, Noc s Andersenem 8500,-
Příspěvek na vzdělávání adoptovaného chlapce z Guiney Samuela Tinkiana 7500,-
Učební pomůcky pro I. a II. stupeň,  činnost kroužků 41000,-
Propagace a výzdoba školy, 30. výročí školy 35000,-
Testování žáků 9.roč. 8000,-
CELKEM VÝDAJE 211000,-