Čtenářské dílny

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Projekt - Výzva 56, jehož cílem je rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti (včetně žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných).

Hlavním důvodem zapojení do tohoto projektu je rozvíjení čtenářské gramotnosti, tedy porozumění psanému textu, přemýšlení o něm, jeho využívání k dosažení stanovených cílů a k rozvoji dalších schopností, spojených se čtením.

Cílem čtenářských dílen je rozvíjení pozitivního vztahu k četbě, vedení ke správné interpretaci textu, pochopení skrytých a symbolických významů, sledování různých významových rovin, vnímání formální a umělecké stránky literárního díla a v neposlední řadě také obohacování slovní zásoby a celkové citlivosti žáků. Rozvoj v porozumění textu u žáků probíhá spontánně. To znamená, že každý svým úsilím dosahuje určitých výsledků. S pomocí učitele je ale tento pokrok efektivnější.