Elektronická podatelna


Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické (digitální) pošty určené pro: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace

Na adrese elektronické podatelny zskriby@zskriby.cz je možné učinit elektronická podání.

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Elektronické adresy konkrétních zaměstnanců školy slouží převážně pro běžnou elektronickou korespondenci mezi zaměstnanci školy a pro případné stručné dotazy zákonných zástupců žáků. Nejsou však primárně určeny pro příjem externí emailové pošty, jelikož nelze zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu. Takováto podání nesplňují zákonné podmínky pro doručení a není možné zaručit jejich doručení a vyřízení. V takových případech je pak potřeba následného doplnění podání nebo nové zaslání podání na oficiální adresu zskriby@zskriby.cz

Maximální přípustná velikost jedné emailové zprávy včetně příloh je 10 MB.


Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

U emailových podání, která nejsou elektronicky podepsaná, požadujeme od odesílatele jeho kontaktní adresu, ve které uvede své jméno, příjmení a poštovní adresu.

Podání mohou být zasílány ve formátech
•    Microsoft Word  (s příponou .doc, .docx)
•    Acrobat Reader (s příponou .pdf, formát PDF/A-2)
•    textového standardu RTF-DCA (s příponou .rtf)
•    prostý text (KP 852, 1250) (s příponou .txt)

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je tehdy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém může úřad po domluvě s odesílatelem převzít dokumenty v digitální podobě.

Potvrzení podání podané prostřednictvím e-Podatelny
Doručení zprávy podepsané elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným el. podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis) se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení zprávy odesílateli nedojde, zpráva nebyla doručena.

Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným el. podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis) a je převzata do spisové služby se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby, ale je zaslána přímo na emailovou adresu konkrétního zaměstnance, je považováno za běžnou emailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Škola potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně zasláním zprávy. Text odpovědi je variabilní.

Příklad odpovědi přijatého podání:
„Vaše podání (název)….bylo přijato elektronickou podatelnou Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace dne…..(datum)….v....(přesný čas).“

Příklad odpovědi, kdy podání nebylo přijato:
„Zpráva (název) byla přijata elektronickou podatelnou Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, dne  ..(datum). Vzhledem k tomu, že zpráva byla zašifrována, nelze považovat podání za učiněné.“

Škola zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Škola zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí škole jako nedoručitelná, škola učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn např. výskyt chybného datového formátu, neúplného doručení nebo škodlivého kódu
Pokud škola při příjmu elektronického dokumentu zjistí, že dokument v digitální podobě je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a je možné z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě el. dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola takový dokument nezpracovává.

Elektronické dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se považují za nedoručitelné a škola je neukládá, ale zničí. Pokud je možné zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou
Dle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
Identifikátor datové schránky: kr5mun7
Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy včetně příloh je 20 MB.