Základní informace o škole

Naše škola je umístěna v krásném a klidném prostředí. Ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem usilujeme o bezpečné a příjemné prostředí pro děti i dospělé. Školní psycholog se aktivně věnuje stmelování třídních kolektivů a prevenci šikany, poskytuje konzultace pedagogům, žákům i jejich rodičům.

Patříme do přidružené sítě škol UNESCO. U žáků podporujeme péči o své zdraví. V rámci Týdne zdraví se žáci účastní nejrůznějších projektů.

V péči o zdraví nám napomáhá také školní jídelna, která je zařazena do celostátního pilotního projektu státního zdravotního ústavu – Zdravá školní jídelna. Na výběr mají žáci ze dvou jídel, součástí je také dietní stravování pro žáky s potravinovou alergií.

Kvalitní výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku, spolupracujeme s jazykovou školou, žáci mají možnost získat mezinárodní jazykový certifikát AJ. Ve výuce AJ dosahujeme nadstandardních výsledků.

V prvních třídách se snažíme o klidný přechod z MŠ do školního prostředí. S tím souvisí individuální přístup, práce s chybou a motivační hodnocení.
Výuka čtení probíhá analyticko-syntetickou metodou (slabikování), která je pro děti přirozená. V tradiční výuce matematiky zařazujeme nové moderní výukové metody. S názornou výukou nám pomáhají také interaktivní tabule ve třídách. Pro naše prvňáčky chystáme v blízké době slovní hodnocení.

Pro žáky 1. stupně je k dispozici školní družina, která nabízí aktivní možnost trávení volného času a velký výběr zájmových aktivit. Dále je možnost využití školní knihovny, kde je k zapůjčení více než 3000 knižních titulů pro žáky zdarma.

Dalším cílem naší školy je rozvoj digitálních kompetencí. Od 1. ročníku do výuky zařazujeme tablety a počítače. Od 4. ročníku probíhá výuka nové informatiky, kde si děti prostřednictvím her, experimentů a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat.

Pohybově nadané děti jsou zařazovány od 6. ročníku do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou (přípravka od 1. roč.).

Na 2. stupni máme nové učebny fyziky, chemie, přírodních věd, žákovských dílen, jazykovou a počítačovou učebnu.

Škola se účastní velkého množství vzdělávacích projektů. Na 1. stupni je to např. škola v přírodě, na 2. stupni vzdělávací pobyt v Anglii, vzdělávací programy v Osvětimi a Terezíně. Žákům je ve škole poskytováno doučování a pečlivá příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. Všichni učitelé školy jsou plně kvalifikováni.