Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o službách, které poskytuje na naší škole výchovná poradkyně.

Jedná se o:
•    poskytování metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole
•    spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a rodiči
•    konzultace v případě výchovných, výukových či sociálních problémů
•    kariérové poradenství (volba povolání)
•    zprostředkování spolupráce odborných poradenských zařízení
•    vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost
 
Výchovnou poradkyni můžete kontaktovat:
- telefonicky: 577 142 075 kl.18
- email: lukasikova@zskriby.cz
- osobně, v kabinetě č.217 (ve 2.patře) v konzultačních hodinách nebo po domluvě

Konzultační hodiny:

Mgr: Leona Lukašíková
PO 9:00- 9:45;  15:45- 16:30
ÚT 15:30- 16:15
ČT 10:00- 10:45

                                                               Výchovná poradkyně Mgr.Leona Lukašíková

Přijímací řízení na střední školy 2024 - prezentace

 

Metodik prevence

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o službách, které poskytuje školní metodik prevence rizikového chování. Jedná se o:
•    organizace besed pro žáky zaměřených na problematiku rizikového chování
•    tvorba Minimálního preventivního programu
•    poradenská služba pro žáky a rodiče v oblasti rizikového chování
•    spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů v třídních kolektivech
•    řešení výchovných problémů našich žáků
•    spolupráce s odbornými poradenskými zařízeními.

Metodika prevence můžete kontaktovat:
telefonicky 577 142 075 kl. 15
osobně v konzultačních hodinách v úterý 15.30-16.15 hod v kabinetě č. 205.

Metodik prevence rizikového chování Mgr. Iva Fikeisová

Krizový plán
 

Školní psycholožka

Školní psycholožka PhDr. Jana Došlová poskytuje na naší škole poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  

Školní psycholožka pracuje na naší škole v rámci Rozvojového programu, který je vyhlášen na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (§ 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Školní psycholožka tak rozšířila tým školního poradenského pracoviště, které je tvořeno dále výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence.  Společným cílem je přiblížení poradenských služeb, vytvoření systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, podpora žáků potýkajících se s nejrůznějšími problémy, podporování rovných příležitostí žáků a poskytováním kariérových informací.
Psychologické služby jsou pro žáky ZŠ Křiby, jejich rodiče a pedagogy zdarma.

Jako školní psycholožka pomáhám dětem, rodičům a učitelům zvládat těžkosti v různých oblastech souvisejících se školní docházkou, a to především:
•    vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním
•    prevence školního neúspěchu žáků, vytváření podmínek k co nejefektivnějšímu využití jejich potenciálu
•    rozvoj a podpora zdravých vztahů, posílení bezpečné a pozitivní atmosféry ve škole, řešení vztahových problémů ve třídě
•    spolupráce na preventivních programech
•    řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních) či problémů spojených s dospíváním
•    poskytování krizové intervence v náročných životních situacích
•    kariérové poradenství, pomoc při volbě střední školy
•    konzultace a metodická spolupráce s učiteli

Konzultace jsou důvěrné, pracuji v souladu s Etickým kodexem školních psychologů.
Najdete mě v kanceláři  č.123 od úterý do čtvrtka - během konzultačních hodin
Konzultační hodiny:
ÚT: 9:00 - 11:00 a 13:30 - 16:30
ČT: 9:00 - 11:00 a 13:30 - 16:30

Zaklepat na dveře, zatelefonovat, poslat e-mail, objednat se můžete:

Žáci
-    Pokud máte potíže při učení
-    Pokud máte problémy se spolužáky, kamarády, necítíte se dobře ve třídě
-    Pokud prožíváte těžkosti doma- s rodiči nebo sourozenci
-    pokud máte problém vyjít s učitelem
-    Pokud vás potkala nějaká nepříjemná nebo náročná situace, ze které se nemůžete dostat (rozvor rodičů, onemocnění či úmrtí někoho blízkého…)
-    Pokud se cítíte smutní, osamělí, něco vás trápí
-    Pokud si potřebujete popovídat a nevíte s kým

Rodiče (zákonní zástupci)
- pokud máte pocit, že má Vaše dítě problémy se spolužáky
- pokud máte výchovné problémy s dítětem
- pokud vnímáte výukové těžkosti dítěte a chcete se poradit o případných možnostech podpory
- pokud máte rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat (nebo si o nich jen s někým promluvit
- pokud chcete svému dítěti lépe porozumět

Učitelé
-    Pokud řešíte výchovné či výukové problémy žáků
-    pokud cítíte narušení v třídním kolektivu a chcete pomoci při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě
-    pokud chcete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči
-    Pokud si chcete jen popovídat o učitelském povolání a dění na škole
Způsob mé práce, stejně jako rozsah setkávání, vždy vychází z potřeb jednotlivce a dané situace. Při konzultacích se opírám o prvky systemické rodinné terapie, arteterapie a narativního terapeutického přístupu.
Závěrem bych Vás ráda informovala, že činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z koncepce školy. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Kontakty: doslova@zskriby.cz
Telefon: 577 142 075 kl.23
            771 228 551

PhDr. Jana Došlová, psycholožka
 


Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog poskytuje na naší škole poradenské, diagnostické, depistážní, intervenční a metodické služby v oblasti podpory školní úspěšnosti žáků.
Školního speciálního pedagoga můžete kontaktovat:
telefonicky: 577 142 075 kl.23
e-mailem: johanikova.andrea@zskriby.cz

Konzultační hodiny po předchozí domluvě:
Pondělí 8:00 – 9:30, 15:00 – 15:30
Středa 8:00 – 9:30, 14:00 – 15:30

Najdete mě v kabinetě č. 123 ve dnech pondělí a středa.

Školní speciální pedagog Mgr. Andrea Johaníková