Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022Zapisujeme děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
 
Zápis do 1. tříd bude mít tyto fáze:
 
1.  REGISTRACE DÍTĚTE NA www.zapisdozszlin.cz
 
V době od 22. 3. 2021 do 8. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí zpřístupněna webová stránka www.zapisdozszlin.cz, na které se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte.
Následně si zákonní zástupci vyberou základní školu a dítě do dané školy online zaregistrují. Systém dítěti vygeneruje žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat.

 
2.  REGISTRACE K ZÁPISU NA VYBRANÝ ČAS
 
Zákonní zástupci se v registračním systému zaregistrují na vybraný čas, ve kterém se v den zápisu dostaví na základní školu.
 
3.  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
 
Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně
ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali, v době zápisu - pátek 9. 4. 2021 13:00 – 18:00 hod. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pas u cizinců.
Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapisdozszlin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.
Po odevzdání žádosti o přijetí proběhne ve škole „vlastní“ zápis. Zákonní zástupci budou seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.
 
4.  ROZHODOVÁNÍ
 
Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitel školy rozhodne podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup ZŠ při přijímání je jednotný pro všechny ZŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín je ředitelem školy stanoven na úterý 4. 5. 2021 od 14:30 do 15:00 hodin.
 
5.  ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
 
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Škola zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této škole přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 
 
Odklad plnění povinné školní docházky:
 
Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí svou žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (formulář zde). Vzhledem k tomu, že objednací termíny  ve školských poradenských zařízeních jsou dlouhé, zajistěte si vyšetření včas. Doporučujeme přinést potřebné dokumenty s sebou v den zápisu 9. 4. 2021. O odkladu povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, která je podána nejpozději do 30. 4. 2021.Stanovení školských obvodů

Archiv novinek >