INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 bylo vydáno:
 Novelizované mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 . Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V základních školách od 3. 5. 2021
▪ se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).
o Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích od 3. 5. 2021
▪ se v kraji v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).
o Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení
▪ v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech),
• to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
• v mimořádném opatření je uvedeno, že sportovní činnosti jsou umožněny „za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti“, MŠMT informuje, že v současné době se na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření,
• v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
• i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd,
• jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby,
▪ sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření v celé ČR dále umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách a u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu (pokud je těmto dětem, žákům nebo studentům dle ostatních ustanovení opatření umožněna osobní účast na vzdělávání).
o Ve zbylých opatřeních nedochází ke změnám.
Upozorňujeme, že ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici (počet nově nakažených klesne v 7denním průměru pod 100 na 100 000 obyvatel kraje), může se počet krajů s režimem provozu podle předešlých bodů rozšířit (nyní se k hranici blíží Praha a Středočeský kraj).
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti doplňuje následující:
o povinnost podrobit se testování jako podmínky osobní účasti na vzdělávání se vztahuje také na žáky nižšího
stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího
programu konzervatoře,
o pro žáky základní školy včetně 2. stupně tuto povinnost již mimořádné opatření upravuje,
▪ pravidla pro testování žáků jsou stejná jako pro žáky základní školy 1. stupně, která má rotační
výuku; více informací naleznete v manuálu pro testování.
 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti doplňuje následující:
o žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia jsou při vzdělávání na gymnáziu a žáci prvních čtyř
ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře jsou při vzdělávání na konzervatoři oprávněni
bez ohledu na věk žáka používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou
masku nebo obdobný prostředek (v případě žáka nad 15 let tedy nemusí mít při vzdělávání v těchto
školách respirátor FFP2),
o stejné pravidlo pro žáky základní školy včetně žáků 2. stupně a také pro uchazeče/účastníky při přijímací
zkoušce na střední školu již mimořádné opatření upravuje.
MŠMT 26. 4. 2021

Archiv novinek >