INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla
vydána:
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o Provoz ostatních škol a školských zařízení
▪ nedochází ke změnám,
▪ vzhledem k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání připomínáme, že vstup pracovníků
školských poradenských zařízení do škol je považován za nezbytně nutný případ vstupu třetích
osob do školy, a je tedy umožněn.
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od
21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni
nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný
prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).
 změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:
o povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě
v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané
mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),
o povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze
jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se
týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají
s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

 

Archiv novinek >