Informace k omezením v oblasti školství

                                                                                                                                                                        Platnost k 31. 10. 2020
Informace k omezením v oblasti školství

Distanční vzdělávání 
Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona. Žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.

Úplata za vzdělávání

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Družiny

Od 14. října se zakazuje osobní přítomnost účastníků (uzavírají se pro účastníky).

Školské poradenské zařízení

Individuální práce s klientem je ve školských poradenských zařízeních  nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní orientace.

Škola v přírodě  

Od 14. října je zakázána.
 

Výuka plavání 

Plavecký výcvik je omezen krizovými opatřeními vlády tím, že se zakazuje provoz umělých koupališť.  

Zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole v zahraničí podle § 38 školského zákona

Ode dne 22. 10. je zakázáno konat vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Nadále platí, že zkoušet žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.

Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.
Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.
 

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Přítomnost strávníku z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána.
Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.
Výdej bude umožněn PO-PÁ od 11:30 do 12:00. Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Romany Jančíkové na tel. 770 185 511.
 

Archiv novinek >