Důležitá informace pro uchazeče o maturitní studium na středních školách a víceletých gymnáziích


Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:
 - negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19


 Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají. Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Testování antigenním testem pro zájemce proběhne za dodržení všech protiepidemiologických opatření v posledních dnech měsíce dubna.

Úterý 27.4. 2021
9.A v 9:00 hodin
9.B v 10:00 hodin
9.C v 11:00 hodin


Testování uchazečů o studium na víceletých gymnáziích
Žáci přítomni ve škole na prezenční výuce budou otestováni v obvyklém čase na začátku vyučování,
žáci v distanční výuce budou otestováni ve čtvrtek 29.4.2021 ve 14 hodin.
 Ve čtvrtek 29.4. budou otestováni i žáci 9.ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky 5.a 6.5.2021


Zájemci o testování ve škole se nahlásí výchovné poradkyni p. Lukašíkové přes MS Teams do čtvrtka 22.4. Pro žáky 5. ročníku byl za tím účelem vytvořen kanál víceletá gymnázia.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
 a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   Mgr. Leona Lukašíková
 

Archiv novinek >