Cena oběda

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, a to  od 1. 9. do 31. 8. následného roku.

Platnost od 1. 9. 2019

Kategorie Stravné dotované Částka na měsíc Gramáž masa
7 - 10 let 26 Kč 580 Kč 0,07 Kg
11 - 14 let 28 Kč 620 Kč 0,08 Kg
15 a více let 30 Kč 660 Kč 0,10 Kg


Dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebírat dotované školní stravování pouze v době pobytu ve škole. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odrazí oběd v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).
 
VÝDEJ OBĚDŮ Pondělí - pátek
závodní stravování 11:15 - 14:00
žáci a pracovníci školy 11:40 - 14:00
 

Hotovostní platba

Dobíjení čipových karet v hotovosti provádí vedoucí školní jídelny vždy první 2 dny daného měsíce v kanceláři u hlavního vchodu od 7:00 – 8:00 hod., 12:00 – 14:00 hod. Dále pak každé pondělí od 7:40 – 8:00 hod.
Jiný termín lze dohodnout po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Přeplatek

Vyúčtování vkladů na stravné žáků, kteří ukončí školní docházku na naší škole, probíhá na konci června. Ostatním žákům se finanční částka na kontě převádí do dalšího školního roku. Pokud žák ukončí školní docházku z důvodu přestupu na jinou školu v průběhu roku, pak je mu vrácen přeplatek konta v den ukončení docházky na ZŠ Zlín, Křiby.

INKASO

Pro použití inkasa na úhradu vkladů na stravné žáků je nutné povolit u bankovního ústavu inkaso z vašeho běžného či sporožirového účtu. Inkasovat bude ZŠ Zlín, Křiby 4788 vždy 15. den v měsíci, a to předem za obědy v následujícím měsíci. Více informaci naleznete v menu ŠJ, podsekce "INKASO".

Cena čipové karty je 92 Kč – zůstává v majetku strávníka.
Ztrátu čipové karty je nutné ihned nahlásit vedoucí školní jídelny, karta bude zablokována - vklad zůstává a bude převeden na novou čipovou kartu. Peníze za poškozený nebo jinak znehodnocený čip se nevracejí.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK NALEZNETE V OBJEDNÁVKOVÉM SYSTÉMU PŘES INTERNET NA NAŠICH webových STRÁNKÁCH WWW.ZSKRIBY.CZ - ÚVODNÍ STRANA, V MENU ŠKOLNÍ JÍDELNA.