Pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní zralost-jak poznat připravenost dítěte na školu?

 
Za pár dní proběhne zápis dětí do 1. tříd základní školy. Letos však bude mít díky současným okolnostem výjimečnou podobu. Proběhne totiž pouze za přítomnosti rodičů, bez samotných dětí.
Možná si kladete otázku, zda je právě Vaše dítě na školu zralé či se jen potřebujete ujistit, že tomu tak skutečně je. Následující řádky Vám snad nabídnou odpověď.
 
Při posuzování školní zralosti se zkoumá několik oblastí. Nezáleží pouze na tom, zda dítě umí nakreslit kolečko, či zda dokáže říct básničku. Abychom mohli říci, že je dítě na školu opravdu připravené, je třeba jej vnímat z více úhlů pohledu.
Školní zralost je nejčastěji charakterizována jako fyzická, duševní a sociální připravenost dítěte pro vstup do školy. Díky ní je dítě schopno osvojit si školní znalosti a dovednosti. Jejími třemi základními složkami jsou:  
 
1) Fyzická zralost:
Tato oblast je v kompetenci především pediatra. Při pětileté prohlídce může pediatr doporučit návštěvu logopeda či jiného odborného pracoviště, pokud má pocit, že dítě potřebuje v určité oblasti (například řeči) pomoci. Problémem může být častá nemocnost dítěte, která by mohla zapříčinit obtíže s doháněním látky, celkovou adaptací na školní docházku či s navazováním vztahů s vrstevníky.
Kromě zdravotního stavu dítěte se zde posuzuje také úroveň hrubé a jemné motoriky
 
 
2) Psychická zralost:
Tato oblast zahrnuje poznávací a rozumové schopnosti. Zaměřujeme se na oblasti sluchového vnímání (důležité pro výuku psaní, zda dítě dokáže správně rozlišit jednotlivé hlásky a následně je správně zapsat),  zrakového vnímání (důležité pro výuku čtení, zda dítě dokáže rozlišit jemné rozdíly mezi obrázky, posléze i písmeny), vnímání prostoru a času (pravolevá orientace, orientace v čase),  rozumové schopnosti (porovnávání objektů podle velikosti, tvarů, barev apod.), paměť (zapamatovat si krátké básničky, zapamatovat si instrukce),  řeči (zda dítě dokáže pochopit instrukce, zda rozumí výkladu, dokáže komunikovat s ostatními) a grafomotoriky (schopnosti potřebné ke správnému osvojení psaní).
Tyto schopnosti mohou dozrávat v různou dobu, u někoho dříve, u někoho později. Také se může stát, že je dítě po většině stránek zralé, ale některá významná oblast je stále opožděná. To následně může komplikovat výuku.
 
3) Sociální a emocionální zralost:
Velmi významnou oblastí, která se před vstupem do základní školy posuzuje, je tzv. emocionální a sociální zralost dítěte. Jde o to, zda je dítě schopné odloučit se od rodičů a navazovat vztahy jak se spolužáky, tak s dospělými. Dítě, které je v tomto směru zralé, by mělo být schopné strávit velkou část dne vez rodičů, přijmout namísto rodičů autoritu učitele, dokázat spolupracovat ve skupině, dokázat kontrolovat projevy svých pocitů (nereagovat na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem, pláčem, či záchvatem vzteku). Dále pak by dítě mělo být samostatné, co se hygienických návyků a sebeobsluhy týče (oblékání, jít samo na WC, umýt si ruce…)
 
Práceschopnost
Pokud je dítě zralé po rozumové stránce, je nutné, aby tyto schopnosti dokázalo ve škole využít. S přibývajícím věkem stoupá přirozená zvědavost dětí a zájem o řízené činnosti, o činnosti, ve kterých se naučí či dozví něco nového. U těchto úkolů je důležité, aby děti udržely pozornost zaměřenou na dané téma. Stejně tak i ve škole bude potřeba, aby vydržely sedět během vyučovací hodiny v lavicích a nerušily ostatní. Dítě by tak mělo být schopno vydržet nějakou dobu i u úkolu, který jej zcela nezajímá nebo dokázat dokončit aktivitu, kterou samo začalo (stavba z kostek, obrázek…)
 
Více informací naleznete také na :
https://www.zskriby.cz/desatero-prvnacka
http://www.zs-compass.cz/stranka-znaky-skolni-zralosti-41
https://pracovnisesity.raabe.cz/kdy-je-dite-zrale-a-kdy-je-pripravene-na-vstup-do-skoly
 
Pokud byste měli nějaké dotazy či nejasnosti, neváhejte se na mě obrátit!
 
 Mgr. Pavla Tomancová
školní psycholožka
 
tomancova@skriby.cz, tel. 734 440 027
 
 
Zdroje článku:
angmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.
Bednářová J., & Šmardová V. (2011). Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press
http://www.opsychologii.cz/clanek/238-kdy-je-dite-zrale-na-skolu/
 

Archiv novinek >