Práce s cizinci

ROČNÍ ZPRÁVA - VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ

Na naší škole se věnuje cizincům - dětem ze třetích zemí velká pozornost. Snažíme se o zařazení těchto dětí do kolektivu a do běžného života. Bereme především ohled na to, jak dlouho se dítě českému jazyku učí a jsou-li jeho rodiče schopni dítěti v učení pomoci. S každým novým žákem se snažíme pracovat individuálně a pomáhat mu jak ve vyučovací hodině, tak mimo ni. Důraz klademe i na spolupráci s rodiči, ale ne vždy je to možné, protože rodiče často nehovoří českým jazykem, a tak jsme odkázáni pouze na jednání přes třetí osobu či dítě samotné.

Snažíme se také v dítěti podporovat jeho mateřský jazyk, svou kulturu, zvyky a tradice, kterými doposud žilo. Není možné, aby se dítě po příchodu do jiné země těchto návyků zbavilo a zcela změnilo vlastní život a život své rodiny. Díky tomu se dítě cítí lépe a dostane se mu pochopení od nových spolužáků. České děti učíme zvyklostem nejen tuzemským, ale i zvyklostem jiných států, především pak těch států, jejichž děti mají v českých školách největší zastoupení. Celý tento proces je zahrnut v našem Školním vzdělávacím programu, kde je součástí některých předmětů také Multikulturní výchova.

Úspěchy jsou díky pečlivé práci patrné. Děti - cizinci tak dostávají ve vyučovacích hodinách prostor k prezentaci země, odkud pochází. Můžeme uvést např. zeměpis, hodiny českého jazyka, především pak literatura, kde dítě může ostatním spolužákům představit literaturu a veškeré umění, které pochází z jeho rodné země, dále přírodopis, vlastivěda, přírodověda, výtvarná výchova, občanská výchova atd. Některé děti - cizinci mají také úspěchy na různých soutěžích, nejen na školní úrovni, ale také na okresní či krajské. Ve třídním kolektivu jsou často velmi oblíbeny a neprojevuje se xenofobie či šikana.

Důraz klademe i na vzdělávání pedagogů, abychom uměli účinně a odborně s dětmi - cizinci pracovat. Jeden z našich učitelů českého jazyka se zúčastnil certifikovaného metodického semináře akreditovaného MŠMT s názvem „Multi - kulty", který byl zaměřen právě na práci s dětmi - cizinci. Informace byly předány celému pedagogickému sboru a také byly nakoupeny metodické učebnice, kterou má každý učitel k dispozici. Dále jsme nastudovali metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách.

Na kalendářní roky 2012, 2013, 2014 i 2015 se podařilo naší škole získat finance z dotačního programu MŠMT na výuku českého jazyka pro cizince ze třetích zemí. Díky tomu jsme otevřeli kroužek pro žáky - cizince třetích zemí, zaměřený na výuku českého jazyka. Kroužek vedou dva učitelé. Pan učitel Růžička se zaměřil na vzdělávání žáků - cizinců na druhém stupni a paní vedoucí vychovatelka Šimoníková na vzdělávání žáků - cizinců na prvním stupni. Vzdělávání pro žáky bude do konce kalendářního roku 2015, ale v případě vypsání dotačního programu bychom chtěli určitě pokračovat i v dalších letech, protože se nám tato práce velmi osvědčila.

Ocenění naší práce lze vidět postupně, v minulých letech byla naše žákyně oceněna p. náměstkem primátora za výborné studijní výsledky. Všichni žáci se například dostanou hned v 1. kole přijímacího řízení na vybranou střední školu. Někteří žáci jsou, popř. byli úspěšnými sportovci - např. mistryně ČR v moderní gymnastice atd. Na talent žáků se snažíme dohlížet po celou dobu školní docházky.

Opatření, která zabezpečují výuku dětí - cizinců na naší škole:
Dobrá znalost českého jazyka je klíčem k úspěšné integraci cizinců. V případě dětí - cizinců je znalost českého jazyka i nezbytným předpokladem pro úspěšné zapojení do vzdělávacího procesu a také do běžného života. Níže uvedená opatření proto směřují především k zabezpečení výuky českého jazyka pro děti-cizince, na které se vztahuje povinná školní docházka.

Opatření:
Pavel Růžička